PRAVILA NAGRADNE IGRE

ZADENI ELAN SMUČI Z RETRO POTISKOM

Sodeluj v nagradni igri v vseh Hervis trgovinah in na www.hervisgetmovin.si!

1.ORGANIZATOR:

Organizator nagradnega žrebanja je Hervis d.o.o., Šmartinska 152 g, 1000 Ljubljana v sodelovanju s podjetjem ELAN d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem.

2. POGOJI SODELOVANJA:

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, ki oddajo svoj kuponček od 15.11.2020 do 31.12.2020 v škatlo za žrebanje v vseh trgovinah Hervis ali v nagradni igri sodelujejo na spletni strani www.hervisgetmovin.si. Kuponček za nagradno žrebanje je na voljo na blagajni ali na oddelku smuči. Nakup ni pogoj za sodelovanje. V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati zaposleni v Hervis d.o.o. in Elan d.o.o., ter ožji družinski člani zaposlenih. Vsak kuponček je potrebno izpolniti čitljivo in v celoti. Organizator nagradne igre si  pridržuje pravico neupoštevanja kuponov, ki so nečitljivi ali uničeni. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili nagradnega žrebanja.

3. NAGRADNI SKLAD:

1. do 3. nagrada: Elan retro smuči SLX 75 YEARS FUSIONX – cena 849,95 €, skupna vrednot 2.549,97 €

4. do 10. nagrada: Vrednosti bon 150 € za nakup Elan retro tekstila v Hervis trgovini – skupna vrednost 1.050 €

11. do 20. nagrada: Hervis bon v vrednosti 100 € – skupna vrednost 1.000 €

21. do 50. nagrada: Hervis bon v vrednosti 20 € – skupna vrednost 900 €

4. ŽREBANJE IN OBJAVA O NAGRAJENCIH:

Nagrada bo podeljena na podlagi žrebanja med vsemi sodelujočimi, ki bodo od 15.11.2020 do 31.12.2020 sodelovali v nagradni igri, tako, da bodo v škatlo za žrebanje v trgovinah Hervis oddali izpolnjen kupon ali pa bodo v nagradni igri sodelovali na www.hervisgetmovin.si, tako da bodo na spletno stran objavili avtorsko fotografijo Elan retro opreme. Žrebanje bo potekalo 12.1.2021 v živo preko Facebook strani Radia Aktual. Rezultat žrebanja bo dokončen in pritožba nanj ne bo mogoča. Na Facebook profilu Hervis Slovenija in Radia Aktual bodo najkasneje 15.1.2021 javno objavljena imena nagrajencev. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči oz. nagrajenec strinja z javno objavo imena in priimka za namene objave in obveščanja o nagrajencih.

5. NAČIN SODELOVANJA IN POTEK NAGRADNE IGRE:

Zadeni Elan retro smuči!

Sodeluj v nagradni igri v vseh Hervis trgovinah in na hervisgetmovin.si/elan-75-let

V trgovini bo nagradna igra potekala na oddelku smuči ali pri blagajni, kjer udeleženec izpolni nagradni kupon, ga vrže v škatlo in tako sodeluje v žrebanju. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Nagradna igra poteka tudi na spletni strani hervisgetmovin.si, kjer udeleženec izpolni podatke spletni obrazec in naloži fotografijo Elan retro opreme, se strinja s pravili in pogoji nagradne igre in objavi fotografijo Elan retro opreme, ki jo ima doma, pri babici, sosedu na skednju ipd. na spletni strani hervisgetmovin.si/elan-75-let-galerija-fotografij. Fotografija mora vsebovati Elan opremo, ki mora biti starejša od 30 let. Fotografija mora biti v formatu .jpg ali .png in ne sme presegati velikosti 10 MB. Fotografija ne sme zajemati posameznika, razen v primeru, ko sodelujoči lahko priloži tudi privolitev posameznika, ki je na fotografiji in se ga lahko prepozna za objavo fotografije v nagradni igri na spletni strani: hervisgetmovin.si/elan-75-let-galerija-fotografij. Če so na fotografiji prepoznavni posamezniki – otroci, mora sodelujoči priložiti tudi privolitev za objavo staršev ali zakonitih zastopnikov teh otrok. Fotografija s katero sodelujoči sodeluje v nagradni igri mora biti avtorsko delo sodelujočega Sodelujoči lahko z isto fotografijo v nagradni igri sodeluje le enkrat, tudi če preko spletnega obrazca fotografijo naloži več kot enkrat. Vse prijave, ki bodo vsebovale iste fotografije, bodo izločene iz žreba in sproti uredniško brisane iz galerije fotografij na strani hervisgetmovin.si/elan-75-let-galerija-fotografij. Vsi sodelujoči preko spletne strani bodo z imenom in priimkov fizično na listkih dodani v boben za glavno žrebanje. Žrebanje bo potekalo 12.1.2021 v živo preko Facebook strani Radia Aktual. Rezultat žrebanja bo dokončen in pritožba nanj ne bo mogoča. Na Facebook profilu Hervis Slovenija in Radia Aktual bodo najkasneje 15.1.2021 javno objavljena imena nagrajencev. Žrebanje bo potekalo pod nadzorom posebne tričlanske komisije nagradne igre, ki jo sestavlja 3 članka komisija iz oddelka marektinga.. Komisija bo skrbela, da bo način izvedbe nagradne igre skladen s temi pravili, ki jih je določil organizator nagradne igre. Komisija lahko predhodno ustrezno presodi, da posamezna fotografija ne ustreza pogojem za uvrstitev v žrebanje in na podlagi te presoje fotografijo izloči iz žreba.

6. OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE:

Nagrajena oseba bo o prevzemu nagrade obveščena po elektronski pošti ali telefonu najkasneje v roku 7 dni po žrebanju. Za prevzem nagrade mora podpisati izjavo o prevzemu nagrade, predložiti osebni dokument in posredovati davčno številko. V primeru, da nagrajena oseba v roku 7 dni od prejetja obvestila o prevzemu nagrade, ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajene osebe

Nagrade navedene v nagradnem skladu teh pravil niso zamenljive za drugo vrsto nagrade ali prenosljive na tretjo osebo. Nagrade niso izplačljive v gotovini, ni jih mogoče zamenjati za druge predvidene nagrade. Vsaka izmed nagrad bo izžrebana in podeljena prejemnikom, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati večje količine nagrad ali drugačne nagrade, kot so določene v teh pravilih nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z uporabo in koriščenjem nagrad.

7. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE:

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19), nagrada pa se obdavči kot drug dohodek po navedenem zakonu. Plačilo in izvedbo plačila akontacije dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove opravi organizator nagradne igre, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo pa gredo v breme nagrajenca. Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi.

Akontacije dohodnine, v skladu s 282. členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) organizatorju nagradne igre ni potrebno odtegniti in plačati, če je izračun le-te nižji od dvajset evrov (20,00 EUR). V davčno osnovo se ne všteva dobitka, če vrednost dobitka ne presega 42 evrov

Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator nagradne igre Hervis d.o.o. se zavezuje poravnati akontacijo dohodnine za podeljeno nagrado, zato bo skladno z veljavno davčno zakonodajo obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo in plačilo davčnim organom.

Preden se nagrada izroči nagrajeni osebi, mora le-ta organizatorju posredovati točne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Če nagrajena oseba ne dostavi podatkov za poravnavo davčnih obveznosti, se šteje, da se je nagradi odpovedala. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Hervis d.o.o. se zavezuje spoštovati najvišje standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je podjetje Hervis d.o.o., Šmartinska 152 g, 1000 Ljubljana. Upravljavec osebne podatke udeležencev v nagradni igri obdeluje na podlagi a alineje 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Osebe, mlajše od 16 let, privolitve ne morejo podati. Udeleženec v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Za zgoraj navedeni namen, t. j. za izvedbo nagradne igre, organizator uporablja naslednje podatke: ime, priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. Zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov organizator zgolj od nagrajencev v nagradni igri naknadno zahteva davčno številko, ki jo bo po uporabi za davčne namene izbrisal. Brez izrecne privolitve udeležencev v posamezni nagradni igri organizator osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. Vsak udeleženec v nagradni igri z izpolnjenim obrazcem za sodelovanje v nagradni igri organizatorju dovoljuje hranjenje in obdelavo svojih osebnih podatkov, navedenih na nagradnem kuponu, za namene izvedbe nagradne igre. Udeleženec je odgovoren za pravilnost osebnih podatkov, ki jih posreduje upravljavcu. Osebni podatki udeležencev se bodo hranili samo do zaključka nagradne igre, v roku 15 dni po zaključku nagradne igre se bodo izbrisali. Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov tajnistvo@hervis.si. Udeleženčevi podatki se bodo prenehali obdelovati nemudoma, vendar najkasneje v 15 dneh po prejemu preklica privolitve, v istem roku se bodo trajno izbrisali. Udeleženci v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo tudi z javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek) na Facebook profilu Hervis Slovenija in Facebook profilu Radia Aktual z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja. Rezultati žrebanja ter ime in priimek nagrajenca oz. prejemnika glavne nagrade bodo najkasneje 15.1.2021 objavljeni na Facebook profilu Hervis Slovenija in Radio Aktual. Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirk svojih osebnih podatkov, ki jih organizator nagradne igre obdeluje. Udeleženec ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo o njem, zahtevati popravek napačno navedenih podatkov, njihov izbris, omejitev obdelave in pravico podati ugovor obdelavi ter zahtevati prenos podatkov drugemu upravljavcu, pri čemer lahko udeleženec določi, naj se podatki pošljejo njemu ali tretji osebi, kot določajo členi 15 – 22 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EUR 2016/679). Organizator zahteva, da udeleženec v nagradni igri vse navedene zahtevke poda pisno pri informacijah podjetja Hervis d.o.o. ali na elektronski naslov: tajnistvo@hervis.si. Organizator bo zahtevo izpolnili v roku 1 meseca, ta rok se v primeru utemeljenih razlogov lahko podaljša za največ dva meseca. Če udeleženec v nagradni igri meni, da je prišlo do nepravilne obdelave njegovih osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, Ljubljana, www.ip-rs.si.

9. V PRIMERU TEŽAV ALI NEJASNOSTI: nas kontaktirajte preko elektronske pošte tajnistvo@hervis.si.

10. V PRIMERU SPOROV: ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

11. Pravila pričnejo veljati dne, 15.11.2020 s pričetkom nagradne igre.

Ljubljana, 12.11.2020

Hervis d. o. o.